Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ธนาคารความดี / วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 [1]

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ขอชื่นชมนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา เด็กชายปริญ ธกเจริญ และ เด็กหญิงกรรณิกา เพชรโตรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 พบกระเป๋าสตางค์+เงิน และได้นำไปแจ้งให้กับคุณครูทราบ เพื่อตามหาเจ้าของ ถือว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี “ด้านความซื่อสัตย์” จึงสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนคนอื่นๆต่อไป