Thepmitrsuksa School Gallery

หน้าหลัก / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / กิจกรรมสานฝันปันรัก ณ โรงเรียนบ้านศิลางาม อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี [5]

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ตัวแทนคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1,4 และ5 ไปทำกิจกรรมสานฝันปันรัก ณ โรงเรียนบ้านศิลางาม อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี