Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร อนุบาลเทพมิตร / รวมภาพกิจกรรม อนุบาลเทพมิตร ปีการศึกษา 2561 / 18 ม.ค. 61 ระดับปฐมวัยได้ซักซ้อมการหนีไฟเพื่อให้เด็กๆรู้จักป้องกันตนเองเมื่อเกิดอุบัติเหตุ [18]