Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ธนาคารความดี / วันที่ 4 มกราคม 2561 [1]

ขอชื่นชมนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ขอชื่นชม นางสาวสุภาพรรณ ทรัพย์ทวี และ นางสาววณิชชา ใจสมุทร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 พบเงิน และได้นำไปแจ้งให้กับคุณครูทราบ เพื่อตามหาเจ้าของ ถือว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี “ด้านความซื่อสัตย์” จึงสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนคนอื่นๆต่อไป