Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย / สอนภาษาไทยให้สนุก [1]

วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560 คุณครูภาษาไทย ได้เข้าร่วมการอบรม ณ โรงแรมสยามธารา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นโดย ชมรมส่งเสริมภาษาไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัชพระนครศรีอยุธยา