Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร อนุบาลเทพมิตร / รวมภาพกิจกรรม อนุบาลเทพมิตร ปีการศึกษา 2560 / วจนพิธีกรรมระลึกถึงพระคุณเจ้า เปโตร คาเรตโต [40]

วจนพิธีกรรมระลึกถึงพระคุณเจ้า เปโตร คาเรตโต วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560