Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร อนุบาลเทพมิตร / รวมภาพกิจกรรม อนุบาลเทพมิตร ปีการศึกษา 2560 / กิจกรรมฉลองแม่พระบังเกิด 2560 [46]

วันที่ 8 กันยายน 2560 ทางระดับปฐมวัยโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ได้จัดกิจกรรมฉลองแม่พระบังเกิด โดยมีคุณพ่อทรงราชย์ ศรีระหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมิตรศึกษาเป็นประธาน