Thepmitrsuksa School Gallery

Home / งานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม / กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม [10]

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริหารงานทรัพยากรเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อ "สืบสานพระราชปณิธาน สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม" ขึ้่น โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวงทรงราชย์ ศรีระหงษ์ เป็นประธานในพิธี ให้โอวาท มอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนหน่วยงาน และนักเรียน อีกทั้งเยี่ยมชมบูธจัดแสดง ของหน่วยงานต่างๆอาทิเช่น สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งที่ 5 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10 และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ที่มาให้ความรู้กับนักเรียน ณ บริเวรอาคารดอนบอสโก โรงเรียนเทพมิตรศึกษา