Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ธนาคารความดี / วันที่ 7 ธันวาคม 2560 [1]

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ขอชื่นชมนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ขอชื่นชม นางสาวธัญญรัตน์ โคตรพัธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 พบเงิน และได้นำไปแจ้งให้กับคุณครูทราบ เพื่อตามหาเจ้าของ ถือว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี “ด้านความซื่อสัตย์” จึงสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนคนอื่นๆต่อไป