Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ธนาคารความดี / วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 [2]

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ขอชื่นชมนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ขอชื่นชม เด็กชายเลิศพิพัฒน์ คลังวัง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 และเด็กหญิงฐิตาภา โกดี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 พบเงิน และได้นำไปแจ้งให้กับคุณครูทราบ เพื่อตามหาเจ้าของ ถือว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี “ด้านความซื่อสัตย์” จึงสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนคนอื่นๆต่อไป