Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ธนาคารความดี / วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 [1]

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ขอชื่นชมนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ขอชื่นชม เด็กชายศดายุ จันทร์รอด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 เป็นนักฟุตบอลโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านกีฬาฟุตบอล รุ่น 14 ปี พบเงินจำนวน 1,000 บาท และได้นำไปแจ้งให้กับคุณครูทราบ เพื่อตามหาเจ้าของ ถือว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี “ด้านความซื่อสัตย์” จึงสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนคนอื่นๆต่อไป