Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ธนาคารความดี / วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 [3]

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ขอชื่นชมนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ขอชื่นชม 1. เด็กชายกันตพงษ์ ใบตะเห นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 พบเงินจำนวน 100 บาท 2. เด็กชายศักรนันทน์ รักทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 พบเงินจำนวน 100 บาท และได้นำไปแจ้งให้กับคุณครูทราบ เพื่อตามหาเจ้าของ ถือว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี “ด้านความซื่อสัตย์” จึงสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนคนอื่นๆต่อไป