Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ธนาคารความดี / วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 [2]

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ขอชื่นชมนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ขอชื่นชม 1. นางสาวสราวดี พิทักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 พบกระเป๋าสตางค์ มีเงิน จำนวน 700 บาท (นายรัชพล ศรีนิล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 รับคืนเรียบร้อยแล้ว) 2. เด็กชายกฤษฎิ์รัฐ ทองเปิ่ง และ เด็กชายชัยวราวิทย์ ใสสะอาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 พบเงินจำนวน 1,000 บาท และได้นำไปแจ้งให้กับคุณครูทราบ เพื่อตามหาเจ้าของ ถือว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี “ด้านความซื่อสัตย์” จึงสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนคนอื่นๆต่อไป