Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ธนาคารความดี / วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 [2]

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ขอชื่นชมนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ขอชื่นชม 1. เด็กชายปัณณวิชญ์ บุญมี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 พบเงินจำนวน 200 บาท 2. เด็กชายธีริทธิ์ พรตศาสตร์ และ เด็กชายชัยพิพัฒน์ ชัชวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 พบเงินจำนวน 500 บาท และได้นำไปแจ้งให้กับคุณครูทราบ เพื่อตามหาเจ้าของ ถือว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี “ด้านความซื่อสัตย์” จึงสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนคนอื่นๆต่อไป