Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ธนาคารความดี / วันที่ 31 ตุลาคม 2560 [1]

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เปิดภาคเรียนที่ 2 ขอชื่นชมนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ขอชื่นชม 1. เด็กชายพีรภัทร ทวยจัตตุรัส นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 พบเงินจำนวน 100 บาท 2. เด็กชายกฤษณกร ฤทธิพันธุ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 3. เด็กชายภานุวัฒน์ วิชัยดิษฐ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 พบเงินจำนวน 500 บาท และได้นำไปแจ้งให้กับคุณครูทราบ เพื่อตามหาเจ้าของ ถือว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี “ด้านความซื่อสัตย์” จึงสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนคนอื่นๆต่อไป