Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ธนาคารความดี / วันที่ 22 กันยายน 2560 [3]

วันที่ 22 กันยายน 2560 ขอชื่นชมนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ขอชื่นชม เด็กชายอัสลันต์ สมภักดี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ที่พบเงินจำนวน 20 บาท เด็กหญิงศิริประภา จามไพเราะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ที่พบเงินจำนวน 50 บาท และเด็กหญิงวิภาวรรณ เพชรน้ำแดง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 ที่พบเงินจำนวน 100 บาท ได้นำไปแจ้งให้กับคุณครูทราบ เพื่อตามหาเจ้าของ ถือว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี “ด้านความซื่อสัตย์” จึงสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนคนอื่นๆต่อไป