Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ธนาคารความดี / วันที่ 18 กันยายน 2560 เช้านี้ขอชื่นชมนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ [2]

วันที่ 18 กันยายน 2560 เช้านี้ขอชื่นชมนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ขอชื่นชม เด็กหญิงกมลนิตย์ กุลน้อย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ที่พบเงินจำนวน 1,000 บาท และได้นำไปแจ้งให้กับคุณครูทราบ เพื่อตามหาเจ้าของ ถือว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี “ด้านความซื่อสัตย์” จึงสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนคนอื่นๆต่อไป