Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ธนาคารความดี / วันที่ 13 กันยายน 2560 เช้านี้ขอชื่นชมนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ [3]

วันที่ 13 กันยายน 2560 เช้านี้ขอชื่นชมนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ขอชื่นชม นางสาวณัฐนิชา ศักดิ์เพชร และ นายตระกูล เกิดวัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ที่พบเงินจำนวน 700 บาท และเด็กหญิงอรนลิน ชิงโส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 พบเจอเงินจำนวน 20 บาท เด็กหญิงใบบุญ สิงห์ดำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 พบเจอเงินจำนวน 20 บาท และเด็กหญิงรุ่งนภา วิเลปนากร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 พบเจอเงินจำนวน 20 บาท ได้นำไปแจ้งให้กับคุณครูทราบ เพื่อตามหาเจ้าของ ถือว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี “ด้านความซื่อสัตย์” จึงสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนคนอื่นๆต่อไป