Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2560 / วันที่ 3 กันยายน 2560 โรงเรียนเทพมิตรศึกษาเป็นสนามสอบประเมิน TEDET ตามโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ป [8]