Thepmitrsuksa School Gallery

หน้าหลัก / ธนาคารความดี

- เพื่อให้นักเรียน มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดจิตสำนึก สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเอง และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนนักเรียนด้วยกัน