Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ผลการแข่งขัน รางวัล ความภาคภูมิใจ / ผลการแข่งขัน รางวัล ความภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2560 / การแข่งขันสแตค wssa 2017 stacking championships [8]

การแข่งขันสแตค wssa 2017 stacking championships ได้ 1เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง จากนักกีฬา 400 คนทั่วประเทศ