Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ผลการแข่งขัน รางวัล ความภาคภูมิใจ / ผลการแข่งขัน รางวัล ความภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2560 / การแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ งาน ม.อ. วิชาการ ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2560 [8]

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารงานส่งเสริมความสามารถพิเศษ กลุ่มงานส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทย์ – คณิต ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ งาน ม.อ. วิชาการ ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2560 ได้รับรางวัลดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 3. รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทกายภาพ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 4. รางวัลชมเชย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทกายภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น