Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2560 / กิจกรรมครบรอบ 100 ปี ธงไตรรงค์ [14]

กิจกรรมครบรอบ 100 ปี ธงไตรรงค์ วันที่ 17 สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมครบรอบ 100 ปี ธงไตรรงค์ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวงทรงราชย์ ศรีระหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรม และร่วมชมนิทรรศการประวัติของธงชาติไทย ณ ห้องประชุมราฟาเอล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา