Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2560 / กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษาผ่านกระบวนการค่ายบูรณาการอังกฤษ – จีน [10]

กลุ่มบริหารงานส่งเสริมความสามารถพิเศษ กลุ่มงานส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษาผ่านกระบวนการค่ายบูรณาการอังกฤษ – จีนขึ้น ระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ สปา (Phuket Orchicl and Spa) จังหวัดภูเก็ต โดยวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเสริมทางทักษะด้านภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ