Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2560 / กิจกรรมไหว้ครูดนตรีไทย – สากล [14]

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.09 น. ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครูดนตรีไทย – สากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะและเกิดความสามัคคี เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการไหว้ครูนาฏศิลป์และดนตรีไทยให้คงอยู่ สืบไป จัดโดยกลุ่มบริหารงานส่งเสริมความสามารถพิเศษ กลุ่มงานส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านดนตรี – นาฏศิลป์ ณ ห้องวงโยธวาทิต โรงเรียนเทพมิตรศึกษา