Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2560 / คณะครูอบรมเพิ่มเติมการเรียนการสอนจินตคณิต [7]

วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 คณะครูอบรมเพิ่มเติมการเรียนการสอนจินตคณิต โดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันจินตคณิต Brain Balancing ณ ห้องประชุมราฟาเอล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา