Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2560 / อบรมเชิงปฎิบัติการเฉพาะทาง การวิจัยในชั้นเรียน [13]

อบรมเชิงปฎิบัติการเฉพาะทางการวิจัยในชั้นเรียน เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางการวิจัยในชั้นเรียนขึ้นโดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวง ดร.นที ธีรานุวรรตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุณวิทยา มาเป็นวิทยากรมอบความรู้ในเรื่องการวางแผนวิจัย การวิเคราะห์ปัญหาการวิจัยในชั้นเรียน รวมถึงการฝึกวิเคราะห์ปัญหาการวิจัยของตนเอง และกาารเขียนรายงานผล นำเสนอผลงานให้กับคณะครูระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุมราฟาเอล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา