Thepmitrsuksa School Gallery

หน้าหลัก / ข่าวสาร อนุบาลเทพมิตร / กิจกรรมทำบุญตักบาตร [24]

วันที่ 6 ก.ค.60 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านทีมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้