Thepmitrsuksa School Gallery

หน้าหลัก / ข่าวสาร อนุบาลเทพมิตร / เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจสอบความเรียบร้อยห้องเรียน. [27]

วันที่ 16 มิ.ย.60 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา และซิสเตอร์ตรวจสอบความเรียบร้อยในการทำความสะอาดห้องเรียน เครื่องเล่น อาคารสถานที่เพื่อฆ่าเชื้อโรค