Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2560 / กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่และนักเรียนเก่าประจำปีการศึกษา 2560 [26]

วันที่ 20 พ.ค. 60 ระดับปฐมวัยโรงเรียนเทพมิตรศึกษาได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่และนักเรียนเก่าประจำปีการศึกษา 2560 ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้