Thepmitrsuksa School Gallery

Home / กิจกรรม ลูกเสือ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา / พิธีเดินสวนสนามและทบทวนคำปฎิญาณ วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ [20]

พิธีเดินสวนสนามและทบทวนคำปฎิญาณ วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเทพมิตรศึกษาจัดพิธีเดินสวนสนามและทบทวนคำปฎิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติขึ้น โดยได้รับเกียรติจากนายกิตติ์ พรหมสงฆ์ มาเป็นประธานในพิธีและให้โอวาสแก่ลูกเสือ - เนตรนารี ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา