Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2560 / กิจกรรมธรรมสวนะ ปีการศึกษา 2560 [12]

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารงานจิตาภิบาล ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมธรรมสวนะ เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึ่งประสงค์ ณ ห้องประชุมราฟาเอล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา