Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2560 / ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับชั้น ม.4 [28]

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา จัดกิจกรรมบูรณาการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยในวันนี้นำนักเรียนระดับชั้น ม.4/5 ม.4/6 และ ม.4/7 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยบูรณาการการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของ ต. คลองน้อย เช่นการทำไข่เค็ม การทำจาก การทำกะปิ ผัดไท รวมถึงการทำขนมต่างๆ อีกทั้งยังพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ โบราณสถาน เขาพระนารายณ์ (เขาศรีวิชัย) ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี