Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2560 / อบรมการพัฒนาการเรียนรู้ Active Learning [24]

อบรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ร่วมกับโรงเรียนธิดาแม่พระ ได้จัดโครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดโครงการอบรมเรื่อง "การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะที่จะเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนพร้อมเป็นพลเมืองที่ดีในยุคประเทศไทย 4.0" โดยมีวิทยากรจาก สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) มาอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมมีคาเอล อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล จังหวัดสุราษฎร์ธานี