Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2560 / อบรมสะเต็มศึกษา ระบบทางไกล [33]

อบรมครูสะเต็มด้วยระบบทางไกล โรงเรียนเทพมิตรศึกษาเป็นศูนย์กลางจัดอบรมสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการบูรณาการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ETV และ DCTV ให้กับครูเครือข่ายในโรงเรียนเอกชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมราฟาเอล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา