Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2560 / การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง WALAILAK EXPO 2017 [2]

การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง WALAILAK EXPO 2017 ขอแสดงความดีใจกับน้องซีซี เด็กหญิงพิชาพร สถิตพรบรรพตนักเรียนชั้น ม.1/3 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จากการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง WALAILAK EXPO 2017 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ อาคารชัยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช