Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 / พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนระดับชั้น ม.6 [53]

พีธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 โดยได้รับเกียรติจาก พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธี และมอบประกาศนียบัตร ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาสนวิหารราฟาเอล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา