Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 / ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.6 [36]

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.6 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้รู้จักนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้นักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน คณะครูที่รัก ห่วงใย รวมถึงปลูกฝังให้นักเรียนผูกพันกับโรงเรียนระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สวนสยาม กรุงเทพฯ