Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 / ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา [4]

ประชุมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน บาทหลวงทรงราชย์ ศรีระหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชน ในระดับจังหวัด การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน มุ่งสู่ประเทศไทยยุค 4.0 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมบรรจงบุรี