Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 / อบรมเสริมสร้างผู้เรียน [5]

อบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างผู้เรียนให้มีทักษะ วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2560 ตัวแทนครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงพัฒนาผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัด "การพัฒนาการจัดการเรียน การสอนส่งเสริมสร้างผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21" ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี