Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ผลการแข่งขัน รางวัล ความภาคภูมิใจ / ผลการแข่งขัน รางวัล ความภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2559 / ประกวดร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ [5]

การประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติ และเพลงจากพระบรมราโชวาท “พ่อแห่งชาติ” ขอความยินดีกับความสำเร็จของ เด็กหญิงพิชาพร สถิตพรบรรพต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี จากการประกวดร้องเพลงประเภทเดี่ยว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติ และเพลงจากพระบรมราโชวาท “พ่อแห่งชาติ” ในงานสัปดาห์ส่ง เสริมงานวันพ่อแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารประชุมกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร จัดโดย สมาคมผู้อาสาสมัคร และช่วยการศึกษางานวันพ่อแห่งชาติ