Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร อนุบาลเทพมิตร / รวมภาพกิจกรรม อนุบาลเทพมิตร ปีการศึกษา 2559 / วันที่ 5 ส.ค.59 ทางกลุ่มงานวิชาการได้จัดกิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษยามเช้า เชิญชวนนักเรียนร่วมสนทนาตอบคำถามจากคำศัพ์ภาษาอังกฤษ [18]