Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 / อบรมเชิงปฏิบัติการSTEM [39]

อบรมเชิงปฎิบัติการสะเต็มศึกษา (STEM) เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ร่วมกับ สสวท. และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาครูเครือข่ายสะเต็มศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นายชุมพล ศรีสังข์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต1 มาเป็นประธานเปิดการอบรมเพื่อพัฒนาครูเครือข่ายสะเต็มศึกษาให้กับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จากโรงเรียนในเครือข่ายเมือง 2 สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในโรงเรียน และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษาให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน โดยคณะวิทยากรจากโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ณ ศูนย์สะเต็มศึกษา โรงรียนเทพมิตรศึกษา