Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 / สัมมนาการนิเทศการสอนยุคใหม่ แบบ360องศา [4]

คณะผู้บริหาร เข้าร่วมสัมมนา "การนิเทศการสอนยุคใหม่ แบบ360องศา" เมื่อวันที่ 23-24 กรกฏาคม 2559 บาทหลวงทรงราชย์ ศรีระหงษ์ ผู้อำนวยการและตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนเทพมิตรศึกษา เข้าร่วมสัมมนา "การนิเทศการสอนยุคใหม่ แบบ 360 องศา" โดย อาจารย์อรรถพล จันทร์ชีวะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของแนวทางการนิเทศแบบ 360 องศา การใช้เครื่องมือการนิเทศ 360 องศา(4มิติ)รวมไปถึงแนวทางการประเมินตนเอง ฉบับครู และยังมอบความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์อีกมากมาย ณ โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า หาดใหญ่