Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 / กิจกรรมค่ายพุทธบุตร นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 2559 [5]

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2559 ณ บ้านอักเนส ต.อ่าวนาง จ.กระบี่