Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 / รางวัลประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดโฟม 100% [1]

รับรางวัล"ประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดโฟม 100%" นายบุนยธร สุนทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ และนายเดชา ไทยมานิตย์ เป็นตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนเทพมิตรศึกษา เข้ารับรางวัลและร่วมประชุมเพื่อ "ประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดโฟม 100% และเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านสุขาภิบาลอาหาร" จากกรมอนามัย โดยสำนักสุขาภิบาลและน้ำ ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2559 ณ ห้องดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ