Thepmitrsuksa School Gallery

Home / งานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม / กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 2559 [10]

กลุ่มบริหารงานทรัพยากรเพื่อการศึกษา ร่วมกับสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ขึ้น ภายใต้ชื่อ "พลาสติกแลกแต้ม" โดยมีกิจกรรมให้นักเรียน ครู ผู้ปกครองสามารถนำขยะมาแลกสิ่งของต่างๆได้ อาทิ ไข่ไก่ น้ำยาอเนกประสงค์ ฯลฯ และยังมีกิจกรรมพลาสติกลุ้นโชค รวมถึงมีการจัดบูธให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี