Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 / ขอพรพระเปิดปีการศึกษา 2559 [12]

ขอพรเปิดปีการศึกษา 2559 และระลึกถึงพระคุณเจ้าเปโตร คาเร็ตโต พระคุณเจ้าประพันธ์ ชัยเจริญ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 กลุ่มบริหารงานจิตตาภิบาลโรงเรียนเทพมิตรศึกษาจัดกิจกรรมขอพรเปิดปีการศึกษา 2559 และระลึกถึงพระคุณเจ้าเปโตร คาเร็ตโต พระคุณเจ้าประพันธ์ ชัยเจริญ ขึ้นทั้งนี้เพื่อสร้างบรรยากาศของการเริ่มต้นปีการศึกษา 2559 และรับพรอันศักดิ์สิทธิ์เสริมสร้างกำลังใจ ตลอดจนให้คณะครู นักเรียนได้สำนึกถึงการประทับอยู่ของพระเยซูคริสตเจ้า โดยกิจกรรมในครั้งนี้ บาทหลวงทรงราชย์ ศรีระหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมิตรศึกษาให้เกียรติเป็นผู้ประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ และเสกน้ำศักดิ์สิทธิ์อวยพรให้กับคณะครู และนักเรียน