Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 / กิจกรรมบัณฑิตน้อย 2558 [11]

กิจกรรมบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2558 กลุ่มบริหารงานการศึกษาปฐมวัยได้จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย โดยมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้ารับวุฒิบัตรจำนวน 219 คน และนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 เข้ารับเกียรติบัตรเรียนดี ประพฤติดี 38 คน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 ณ อาสนวิหารราฟาเอล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา