Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 / กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร ม.6 [26]

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนระดับชั้น ม.6 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ณ อาสนวิหารราฟาเอล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา